Škola programiranja

Nauči da programiraš i unapredi svoju karijeru. Postani deo rastućeg IT sektora.

Škola programiranja Vivify Academy u Novom Sadu otvorena je za sve koji žele da savladaju osnove web programiranja.

Cilj akademije je da obezbedi kvalitetne programere i da ih pripremi za početak rada u IT industriji. Kompanija Vivify Ideas, nakon završenog kursa, poziva najuspešnije polaznike da se pridruže timu. Ipak, ne postoji uslov da se zaposlite u Vivify Ideas nakon završetka akademije, slobodni ste u izboru kompanije gde ćete se zaposliti.

Programer se ne postaje preko noći, potrebno je vreme, posvećenost i dobro vođenje. Sem usvajanja znanja, potrebno je usvojiti različite koncepte i adaptirati specifičan način razmišljanja. Zbog toga su Vivify Academy kursevi osmišljeni da traju više od 5 meseci intenzivnog rada.

Škola je organizovana u četiri kursa: Osnovni i Napredni kurs za full stack web programiranje, kao i Napredni QA kurs (software tester) i Napredni HTML/CSS kurs.

Na programerskim kursevima (Osnovni i Napredni), nastava se održava tokom 10 nedelja, četiri puta nedeljno od 18:00 do 22:00 (ponedeljak, utorak, četvrtak, petak). U toku kurseva postoje dve pauze u trajanju od nedelju dana (jedna na sredini kursa i jedna pred poslednju nedelju). Ukupan fond je 160 časova na Osnovnom i 160 časova na Naprednom kursu. Cena pojedinačnog kursa (Osnovnog ili Naprednog) je 62.000 RSD (PDV je uključen u cenu). Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Na HTML/CSS i QA naprednim kursevima, nastava se održava tokom osam nedelja, dva puta nedeljno od 18:00 do 22:00 (sreda i subota). Ukupan fond je 64 časa na HTML/CSS kursu i 64 časa na QA kursu. Cena pojedinačnog kursa (HTML/CSS ili QA) je 42.000 RSD (PDV je uključen u cenu). Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa.

Prijavi se

Postani Web Programer

Osnovni kurs

(full-stack web programiranje)

Cena kursa sa PDV-om: 62.000 RSD

Osnovni kurs programiranja traje 10 nedelja (160 sati nastave)

 • Prva nedelja: HTML i CSS
 • Druga i treća nedelja: Osnove programiranja
 • Četvrta i peta nedelja: web programiranje i PHP
 • Pauza - nedelju dana
 • Šesta nedelja: Objektno orijentisano programiranje (OOP)
 • Sedma nedelja: SQL
 • Osma i deveta nedelja: JavaScript
 • Pauza - nedelju dana
 • Deseta nedelja: Izrada završnog zadatka

Osnovni kurs

Osnovni kurs

Trajanje kursa

10 nedelja, 4 puta nedeljno nastave (ukupno 160h) i pauza u trajanju od nedelju dana (ukupno 11 nedelja).

Prva nedelja (HTML & CSS)

 • Sadržaj i struktura web strana, šta je HTML tag, element, atribut i čemu služe, gde koristiti koji tag i kako formatirati dokument,
 • Stilizovanje web strane, koja je svrha CSS-a i kako funkcioniše, kako pravilno razdvojiti stilove od strukture i izbeći nepotrebno dupliranje.

Druga i treća nedelja (Osnove programiranja)

 • Upoznavanje sa pojmom programiranja, programskog jezika i pravila koja se koriste u postupku programiranja,
 • Osnovni principi programskog jezika (strukturno programiranje, tipovi podataka, izrazi i iskazi, operatori, kontrola toka programa, if-else konstrukcija, switch-case konstrukcija, petlje, for petlja, while petlja, do-while petlja, nizovi, stringovi) i konkretna primena na jeziku PHP,
 • Upotreba funkcija, parametri funkcija, anonimne funkcije, rekurzija, ugrađene funkcije u PHP-u.

Četvrta i peta nedelja (web programiranje i PHP)

 • Osnovno o web serverima, poreklu PHP-a, zašto je potreban i kako omogućava kreiranje dinamičkih web strana.
 • Početak i kraj izvršavanja PHP skripte, i razlike u odnosu na druge jezike.
 • Specifičnosti sintakse, dinamičnost jezika i gde treba biti oprezan. Šta su sesije i čemu služe, čuvanje i kasnije čitanje podataka.
 • HTTP zahtevi i odgovori.

Šesta nedelja (Objektno orijentisano programiranje)

 • Osnove OOP-a. Klase, atributi, metode.
 • Nasleđivanje u OOP.
 • Apstraktne klase, apstraktne metode, interfejsi.
 • Statički atributi i metode klase.

Sedma nedelja (SQL)

 • Šta su relacione baze podataka i kako se razlikuju od drugih tipova. Šta predstavljaju tabele, redovi i kolone, koji tipovi podataka se mogu čuvati, koji su tipovi relacija i kako se ostvaruju,
 • Kreiranje nove baze, modelovanje i unos podataka,
 • Šta je upit (query), rad sa bazom preko komandne linije, naredbe i ograničenja prilikom dobavljanja i promene podataka,
 • Rad sa bazom iz PHP-a, zašto je opasno pisati sirove upite, funkcije i klase koje omogućavaju sigurniji rad sa bazama.

Osma i deveta nedelja (JavaScript i Git)

 • Ukratko o poreklu JS-a i potrebi za njim, evolucija od prve verzije do danas, popularnost i gde se sve koristi,
 • Karakteristike specifične za JS, sličnosti i razlike u odnosu na PHP, operatori, tipovi podataka i njihovo predstavljanje u kodu, razlika između primitivnih i složenih tipova,
 • Kako funkcionišu funkcije u JS-u, korišćenje funkcija kao promenljivih, šta su callback, anonimna i samopozivajuća funkcija,
 • Fleksibilnost objekata, naknadno dodavanje i brisanje atributa i metoda, šta je duck typing,
 • Šta je DOM, kako manipulisati njime bez jQuery-a i sa nativnim javascript funkcijama,
 • Događaji (event) i rad sa jednim thread-om, i kako asinhrono odgovarati na događaje,
 • Čemu služi i kako se koristi GIT.

Deseta nedelja

 • Izrada web aplikacije.

Potrebno predznanje

Nije potrebno predznanje iz programiranja za pohadjanje osnovnog kursa

Termini održavanja kursa

Polaznici će biti raspoređeni na osnovu izabranih termina prilikom prijave i dostupnosti slobodnih mesta u grupama.

Broj polaznika

Maksimalni broj polaznika po kursu je 12.

Termin održavanja

Ponedeljak, utorak, cetvrtak i petak, od 18h do 22h

Cena kursa

62.000 RSD (PDV je uključen u cenu)

Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa.

Napredni kurs

(full-stack web programiranje)

Cena kursa sa PDV-om: 62.000 RSD

Napredni kurs programiranja traje 10 nedelja (160 sati nastave).

 • Prva nedelja: Objektno orijentisano programiranje (OOP)
 • Druga nedelja: Model-View-Controller (MVC), Laravel
 • Treća i četvrta nedelja: Laravel
 • Pauza - nedelju dana
 • Peta nedelja: Advanced JS
 • Šesta, sedma i osma nedelja: VueJS
 • Deveta nedelja: API, REST, spajanje klijentske i serverske strane
 • Pauza - nedelju dana
 • Deseta nedelja: Izrada Single Page aplikacije (SPA) - završni rad

Napredni kurs

Napredni kurs

Trajanje kursa

10 nedelja, 4 puta nedeljno nastave (ukupno 160h) i dve pauze od po nedelju dana u toku kursa (ukupno 12 nedelja).

Prva nedelja (Objektno orijentisano programiranje)

 • Polimorfizam,
 • Paterni u OOP,
 • Korišćenje singleton, factory, obeserver i drugih paterna,
 • Šta su SOLID principi.

Druga nedelja (MVC, Laravel)

 • Šta je MVC i kako to izgleda u web aplikacijama, čemu služi web framework, šta radi Laravel i koje zadatke olakšava. Konfiguracija i instalacija,
 • Rutiranje, organizacija Kontrolera i njihovih metoda,
 • Izdvajanje logike u Model deo, koncept ORM i kako je to rešeno u Laravel-u (Eloquent),
 • Rad sa bazom kroz Eloquent i korišćenje DB migracija,
 • View deo, konstrukcija i vraćanje View-ova, Blade templating.

Treća i četvrta (Laravel)

 • Autentifikacija korisnika, šta je Middleware i kako se koristi, korišćenje redirekcija
 • Validacija podataka kroz Laravel, custom Validator-i,
 • Dependency Injection, Collections, Form Requests,
 • Artisan komande, osnovno o Service Provider-ima.

Peta nedelja (Advanced JS)

 • Arrow functions, kada ih koristiti, kada ne
 • ES6 klase, konstruktor, getters and setters, apstraktne klase
 • Asynchrony in JS, promises, chaining promises, async/await, error handling
 • Destructuring assignment, default parameters, spread syntax, rest parameter syntax
 • Functional JS, pure functions, first class functions, advanced array operations
 • ES6 modules

Šesta, sedma i osma nedelja (VueJS)

 • Arhitektura Vue.js aplikacija - modularnost, zasnovanost na komponentama,
 • Data binding, templating u VueJS-u,
 • Komponente, Event Handling, ugrađene i custom direktive, filteri, mixins,
 • Computed Properties i Watchers,
 • Form Input Bindings, Validacija, Axios,
 • Rutiranje i navigacija u SPA (Single Page Application),
 • Komunikacija među komponentama, parent-child i sibling.

Deveta nedelja (API, REST, spajanje klijentske i serverske strane)

 • Šta je API, šta je REST, RESTful API.
 • API autentifikacija, različite vrste i primena,
 • Spajanje serverske strane (API) i klijentske aplikacije.

Deseta nedelja (izrada završne aplikacije)

 • Izrada Single Page aplikacije (SPA).

Polaznici naprednog kursa programiranja će kroz svaku celinu raditi sa Git-om i Command Line-om.

Potrebno predznanje

Osnove HTML/CSS-a

Osnove programiranja, PHP-a i JavaScript-a

OOP

MySQL

Osnovno poznavanje Git-a

Termini održavanja kursa

Polaznici će biti raspoređeni na osnovu izabranih termina prilikom prijave i dostupnosti slobodnih mesta u grupama.

Broj polaznika

Maksimalni broj polaznika po kursu je 12.

Termin održavanja

Ponedeljak, utorak, cetvrtak i petak, od 18h do 22h

Cena kursa

62.000 RSD (PDV je uključen u cenu)

Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa.

HTML/CSS kurs

(front-end design programiranje)

Cena kursa sa PDV-om: 42.000 RSD

HTML/CSS kurs 8 nedelja (64 sati nastave)

 • Prva nedelja: Semantički HTML i napredni CSS
 • Druga nedelja: DOM, CSSOM, DevTools
 • Treća nedelja: CSS compilers (Sass)
 • Četvrta nedelja: Layout tehnike
 • Peta nedelja: Responsive tehnike
 • Šesta nedelja: Veličine u CSS-u, SVG ikone, setovi ikona itd.
 • Sedma nedelja: Organizacija CSS fajlova, dizajn sistemi
 • Osma nedelja: Završni rad
 • * Za uspešno praćenje kursa potrebno je predznanje iz osnova HTML/CSS-a, osnova programiranja i JavaScript-a, kao i poznavanje rada u Gitu

Napredni HTML/CSS kurs

Napredni HTML/CSS kurs

Trajanje kursa

8 nedelja, 2 puta nedeljno nastave po 4h (ukupno 64h) (sreda i subota)

Prva nedelja (Semantički HTML i napredni CSS)

 • Osnove HTML-a i CSS-a. Šta su selektori i kako ih pravilno pisati.

Druga nedelja (DOM, CSSOM, DevTools)

 • Kako izgledaju HTML i CSS kada se renderuje u browser-u i kako koristiti browser-ov Dev alat za nalaženje grešaka i rješavanje problema

Treća nedelja (CSS compilers (Sass))

 • Šta su compiler-i, kakve vrste postoje. Upoznavanje sa SASS-om i njegovim osnovnim funkcijama

Četvrta nedelja (Layout tehnike)

 • Upoznavanje sa flex-box-om i css-grid-om. Kada i kako se koristi jedan, a kada drugi i kada se koriste zajedno

Peta nedelja (Responsive tehnike)

 • Šta su media query-ji i mobile-first vs. desktop first pisanje stilova

Šesta nedelja (Veličine u CSS-u , SVG ikone, setovi ikona itd.)

 • Upoznavanje sa različitim veličinama u CSS-u (Em, Rem, Vh i Vw)

Sedma nedelja (Organizacija CSS fajlova, dizajn sistemi)

 • Upoznavanje sa različitim načinima organizacije stilova (BEM, Atomic CSS itd.). Šta su dizajn sistemi i component based styling

Osma nedelja (Završni rad)

 • Izrada završnog rada uz konsultacije sa predavačem

Potrebno predznanje

Osnove HTML-a i CSS-a

Osnovno poznavanje Git-a

Osnove programiranja i JavaScript-a

Poznavanje funkcionisanja interneta i browser-a

Termini održavanja kursa

Polaznici će biti raspoređeni na osnovu izabranih termina prilikom prijave i dostupnosti slobodnih mesta u grupama.

Broj polaznika

Maksimalni broj polaznika po kursu je 12.

Termin održavanja

Sreda i subota, od 18h do 22h

Cena kursa

42.000 RSD (PDV je uključen u cenu)

Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa.

QA kurs

(software tester)

Cena kursa sa PDV-om: 42.000 RSD

QA kurs 8 nedelja (64 sati nastave)

 • Prva nedelja: Osnove testiranja,Tehnike u testiranju
 • Druga nedelja: Test dokumentacija
 • Treća nedelja: Agile/Scrum, Test management tools, HTTP client - server, GIT
 • Četvrta i peta nedelja: Uvod u API, Upoznavanje sa Postman alatom, automatsko testiranje u Postman alatu
 • Šesta i sedma nedelja: Automatsko testiranje u Cypress frameworku
 • Osma nedelja: Završni rad
 • * Za uspešno praćenje kursa potrebno je predznanje iz osnova HTML/CSS-a, osnova programiranja i JavaScript-a, kao i poznavanje rada u Gitu

Software test kurs

Software test kurs

Trajanje kursa

8 nedelja, 2 puta nedeljno nastave po 4h (ukupno 64h) (sreda i subota)

Prva nedelja (Osnove testiranja,Tehnike u testiranju)

 • Osnovni koncepti testiranja softvera.
 • Tehnike u testiranju (Boundary Value Analysis (BVA), Equivalence Class Partitioning, Decision Table based testing, State Transition, Error Guessing)

Druga nedelja (Test dokumentacija)

 • Test dokumentacija
 • SDLC u agile metodologijama
 • Pisanje test case-ova

Treća nedelja (Agile/Scrum, Test management tools, HTTP client - server, GIT)

 • Agile - proces razvoja web aplikacija i uloga QA u procesu
 • Alati za test menadzment (VivifyScrum , TestLink)
 • Bug reporting
 • HTTP zahtevi i odgovori.
 • Uloga web browser-a
 • Chrome DevTools
 • Čemu služi i kako se koristi GIT.

Četvrta i peta nedelja (Uvod u API, Upoznavanje sa Postman alatom, Automatsko testiranje u Postman alatu)

 • Osnove API
 • Upoznavanje sa postman alatom
 • Napredne funkcije u postmanu
 • Automatsko testiranje API u postman-u
 • Newman

Šesta i sedma nedelja (Automatsko testiranje u Cypress frameworku)

 • E2E testing
 • Arhitektura automatskih testova
 • Lokatori i tipovi lokatora
 • POM
 • Automatsko testiranje u Cypress frameworku
 • Percy (visual AI testing tool)

Osma nedelja (Završni rad)

 • Izrada automatskih testova za web aplikaciju u Postman-u
 • Izrada automatskih testova za web aplikaciju u Cypress-u

Potrebno predznanje

Osnove HTML-a i CSS-a

Osnovno poznavanje Git-a

Osnove programiranja i JavaScript-a

Poznavanje funkcionisanja interneta i browser-a

Termini održavanja kursa

Polaznici će biti raspoređeni na osnovu izabranih termina prilikom prijave i dostupnosti slobodnih mesta u grupama.

Broj polaznika

Maksimalni broj polaznika po kursu je 12.

Termin održavanja

Sreda i subota, od 18h do 22h

Cena kursa

42.000 RSD (PDV je uključen u cenu)

Mogućnost plaćanja u 3 rate.

Vivify Academy obezbeđuje svu potrebnu opremu za pohađanje kursa.

Prijavi se za besplatno testiranje. Na samom testiranju odlučuješ za koji kurs ćeš raditi test. Na testiranju ćemo saznati više o tebi, tvojim sklonostima ka programiranju i trenutnom znanju. Nakon što obavimo testiranje većeg broja kandidata, one koji su se najbolje pokazali ćemo pozvati na kurs. Kada dobiješ poziv, ti odlučuješ da li želiš da pohađaš kurs.

OK je ako nemaš nikakvog iskustva u programiranju. Za rešavanje programerskih zadataka ćemo ti poslati pripremu. Kroz testiranje dolazimo do informacije o tvom talentu za ovu oblast, a zajednički zadatak je da taj talenat ispunimo.

Napomena: Za Osnovni programerski kurs nije potrebno nikakvo predznanje, dok su za ostala tri napredna kursa potrebna odredjena predznanja. U slučaju da ih poseduješ i želiš preskočiti osnovni kurs, testiranjem ćemo, iz oblasti iz koje želiš slušati kurs, proveriti tvoje znanje i u skladu sa rezultatima testa, dogovoriti upis naprednih kurseva.

Testiranje se održava u prostorijama Vivify Ideas i traje oko 2 sata.

Prijavi se za besplatno testiranje

Želimo da saznamo više o tebi i tvojim sklonostima ka programiranju. Kada tačan termin testiranja bude zakazan, pozvaćemo te putem mail-a.


Slanjem ove forme dajem svoju saglasnost da Vivify Ideas obrađuje moje lične podatke na način koji je opisan u Obrascu o saglasnosti za prikupljanje i obradu ličnih podataka. Potvrđujem da sam pročitao/la i razumeo/la kompanijinu Izjavu o privatnosti i ovim dajem saglasnost za sve što je navedeno u istoj.

Prijava je uspešna!

Put do pozicije Web programera je upravo postao kraći. Kada tačan termin testiranja bude zakazan, očekuj poziv i više detalja o samom testiranju. Razrešenja svih nedoumica koje imaš po pitanju Vivify Academy možeš dobiti slanjem email-a na [email protected]

Kontakt

Vivify Academy
Laze Nančića 36
21000 Novi Sad
Srbija
+381 (0)21 662 4 615

Odaberi da li želiš da prisustvuješ časovima u Vivify Academy ili želiš da učiš online.